นโยบายการจัดส่ง การคืนสินค้า และเปลี่ยนสินค้า

配送

ชำระเงินก่อน 11.30 น. จัดส่งสินค้าวันนี้
ชำระเงินหลัง 11.30 น. จัดส่งสินค้าวันถัดไป
ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

返品

製品にラベルが貼られていない場合は、14日以内に製品を返品または交換することができます。 それは使用されていません。 あなたが日付の後に来る場合。 当社は、製品を顧客に返却または変更する権利を留保します。

1 それは使用されていません。 ラッピングまたはラップアラウンドアイテム 製品は元のパッケージに入っていなければなりません。

2。靴、布、ギャグ、イヤーマフなど一般に人々が共有していない製品を変更または返品したいと考えています。ショップはいかなる場合でも変更を拒否しました。

以下の種類の商品を含みます。
- 商品はバウチャーで購入しました。
- 特別割引 プロモーション
- 共有された健康関連製品は伝染性があるかもしれない。

3 店は領収証の証拠を求めます。 レシートを商品とともに持ち込んでください。

4交換または工場または他の会社に返却される製品を送付しないでください。 アイテムを自分に送り返す場合。

5。請求または返品される商品は、連絡後7日以内に店舗に送られます。 さもなければ、私達はどんな場合でも製品を顧客に請求または返却しません。

払い戻しまたは交換

条件を確認した場合。 私たちはメール、電話、または電子メールであなたに連絡します。 製品が基準を満たしていない場合。 私たちも急いで帰ってきます。

1は顧客に払い戻しを行います。 顧客が現金を支払う場合。 私たちはお金を返済するためにあなたに連絡します。 クレジットカードのお客様。 14では、お客様がカードで支払ったチャネルを通じて払い戻しを行います。

2。お客様が遅く払い戻しを受けた場合、または返金されない場合。

ถ้าลูกค้ายังไม่ได้รับเงินคืน กรุณาเช็คยอดเงินผ่านทางธนาคารของลูกค้า และทางบริษัทบัตรเครดิตให้แน่นอนก่อน ปกติบัตรเครดิตจะใช้เวลาในการอัพเดทยอดในเดือนถัดไป หากท่านคิดว่าตกหล่น หรือ ใช้เวลานานเกินไป กรุณาติดต่อที่อีเมล์ sales@lrmsafety.com.

割引

それを変更する製品。 通常の価格である必要があります。 当社は、顧客が特別価格で製品を購入する場合、製品を交換したり、払い戻す権利を有します。

交換

เราจะเปลี่ยนสินค้าให้ หากสินค้านั้นเสียหายจากโรงงาน สินค้าที่ไม่ควรจะเสียก่อนถึงมือลูกค้า หากท่านต้องการร้องเรียน เคลม ทำการการเปลี่ยนคืนสินค้า กรุณาติดต่อที่ sales@lrmsafety.com หรือ ติดต่อพนักงานขายของท่าน

ギフト

あなたの商品が贈り物として送られた場合。 サイズを変更したい場合。 製品の変更 私たちは払い戻し、または商品を指定された配送先に交換します。 もし私たちがそれを送る必要があれば。 私はあなたに警告するための電子メールを持っています。 私たちはすでに戻ってきました。

商品がギフトアイテムとして表示されていない場合は、購入時に払い戻しや交換を行います。 受信者に交換または返品に関する通知があります。

返品

42 / 11へ戻る6 12150 XNUMX XNUMXタイ

お客様は、返品、変更または請求の費用を負担します。 私達は輸送費の責任を負いません。 製品を返品したり、製品を交換したい場合。 私たちは、送料または追加送料を差し引かなければなりません。

距離、配送先住所によって異なります。 郵便物の距離によって納期が異なる場合があります。

1,000以上の費用がかかる商品を送る場合は、EMSで送信して、紛失したメールの保険があることを確認する必要があります。 自宅や郵便ではないために商品が返品された場合は、配送先住所に行ってください。 しかし、受取人は家にいません。 商品が跳ね返ることがあります。 私達は費用の責任を負いません。

==================================================